АЙМАГ/НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД, НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН МЭДЭЭ

АЙМАГ/НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД, НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй

НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГААС ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ (ЖЭТБХ) ТУХАЙ ХУУЛИЙН 10 ДУГААР ЗҮЙЛД ЗААСАН КВОТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН БАЙДАЛ

НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГААС ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ (ЖЭТБХ) ТУХАЙ ХУУЛИЙН 10 ДУГААР ЗҮЙЛД ЗААСАН КВОТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН БАЙДАЛ

Дэлгэрэнгүй

АЙМАГ/НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД, НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН МЭДЭЭ

АЙМАГ/НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД, НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй

АЙМАГ/НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД, НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН МЭДЭЭ

АЙМАГ/НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД, НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй