Хорооны Ажлын албаны албан тушаалын чиг үүрэг

 1. Хорооны өдөр тутмын ажлыг түүний ажлын алба хариуцан гүйцэтгэнэ.
 2. Ажлын албаны чиг үүргийг жендэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гүйцэтгэнэ.

Ажлын алба дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

 • Хорооны жил бүрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтийг хариуцан зохион байгуулах;
 • Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, Жендэрийн тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр, Хорооны шийдвэрийг холбогдох албан тушаалтан, аж ахуйн нэгж, байгууллага хэрэгжүүлж  байгаа байдалд хяналт тавьж, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллах;
 • Хорооны үйл ажиллагаанд шаардагдах тайлан, мэдээ, статистик тоо баримт, лавлагааг холбогдох байгууллагаас гаргуулах, бэлтгэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх;
 • Хорооны хуралдааныг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах, Хорооны шийдвэрийг хэлбэржүүлж гаргах;
 • Хорооны үйл ажиллагааг олон нийтэд мэдээлэх, сурталчлах арга хэмжээг зохион байгуулах;
 • Хорооны салбар хороо, зөвлөлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, үйл ажиллагааг нь уялдуулах.

/Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 323 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

ЖЕНДЭРИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ДҮРЭМ/

АЖЛЫН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА 

Жендэрийн үндэсний хорооны Нарийн бичгийн дарга бөгөөд Ажлын албаны дарга

Овог нэр:  Т.Энхбаяр

Чиг үүрэг:

 1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах арга хэмжээг улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон салбарын хөгжлийн бодлого,

        хөтөлбөрт тусгах, жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, эдгээрийн хэрэгжилтийг хангахуйц санхүүгийн эх үүсвэрийг төлөвлөн батлуулах;

 1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр болон олон улсын байгууллагаас гаргасан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах;
 2. Ажлын албаны хүний нөөцийн болон санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлж, өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах,

Холбоо барих: enkhbayar@ncge.gov.mn, 70071112

Жендэрийн үндэсний хорооны байр 204 тоот

 

Тогтвортой хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга

Овог нэр: С.Батцэцэг

Чиг үүрэг:

 1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль бодлого, хөтөлбөр, тусгай арга хэмжээг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах, тайлагнах.
 2. Жендэрийн үндэсний хорооны салбар зөвлөл, хорооны үйл ажиллагааг ажлын албаны үйл ажиллагаатай  уялдуулах.
 3. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад шаардлагатай үндэсний чадавхыг төрийн байгууллагын болон нийгмийн хүрээнд бэхжүүлэхэд чиглэсэн төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээг төлөвлөх,

    хэрэгжилтийг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх.

Холбоо барих: battsetseg@ncge.gov.mn, 70071119

Жендэрийн үндэсний хорооны байр 101 тоот

 

Жендэрийн дүн шинжилгээ, мэдээлэл судалгааны хэлтсийн дарга

Овог нэр: О.Буянаа

Чиг үүрэг:

 1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай бодлого хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх.
 2. Бодлого, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ, олон улсын гэрээ, конвенцийн болон байгууллага, нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үйл ажиллагааны явц, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, бодлогын болон аргазүйн зөвлөмж өгөх, тайлагнах.
 3. Жендэрийн мэдээллийн сан бүрдүүлж нэгдсэн сүлжээ байгуулах, мэдээллийг хэрэглэгчид оновчтой хүргэх, олон нийтийн жендэрийн боловсролыг нэмэгдүүлэх, салбарын шинжлэх ухаан технологи инновацыг хөгжлийг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх.

Холбоо барих: buyanaa@ncge.gov.mn, 70071118

Жендэрийн үндэсний хорооны байр 107 тоот

 

Тогтвортой хөгжлийн бодлогын хэлтсийн

Салбар дундын бодлого зохицуулалт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт

хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Овог нэр: Д.Энхжаргал

Чиг үүрэг:

 1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих;
 2. Жендэрийн үндэсний хорооны салбар зөвлөл, ажлын албаны үйл ажиллагааг  уялдуулах;
 3. Салбарын хөгжлийн бодлогыг жендэрийн мэдрэмжтэй төлөвлөн хэрэгжүүлэхэд мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, мэдээллээр хангах;

Холбоо барих: enkhjargal@ncge.gov.mn, 70071117

Жендэрийн үндэсний хорооны байр 208 тоот

 

Тогтвортой хөгжлийн бодлогын хэлтсийн

Эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Овог нэр: Х.Цэнджав

Чиг үүрэг:

 1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, жендэрийн мэдээлэл хүртээмжтэй байх бодлого эрхзүйн орчныг бүрдүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих
 2. Жендэрийн статистик, судалгааг бодлого төлөвлөлтөд ашиглах нөхцлийг бүрдүүлэх, жендэрийн мэдээллийн санг боловсронгуй болгоход мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, мэдээллээр хангах
 3. Салбарын шинжлэх ухаан технологи инновацыг нэвтрүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх

Холбоо барих: tsendjav@ncge.gov.mn, 70071117

Жендэрийн үндэсний хорооны байр 208 тоот

 

Тогтвортой хөгжлийн бодлогын хэлтсийн

Орон нутгийн хөгжлийн бодлого зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Овог нэр:

Чиг үүрэг:

 1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих,
 2. Жендэрийн үндэсний хорооны салбар хороо, ажлын албаны үйл ажиллагааг  уялдуулах,
 3. Орон нутгийн хөгжлийн бодлогыг жендэрийн мэдрэмжтэй төлөвлөн хэрэгжүүлэхэд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, мэдээллээр хангах;

Холбоо барих: ,

Жендэрийн үндэсний хорооны байр 105 тоот

 

Тогтвортой хөгжлийн бодлогын хэлтсийн

Эрэгтэйчүүдийн хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Овог нэр: Д.Батхишиг

Чиг үүрэг:

 1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих
 2. Эрэгтэйчүүдийн хөгжлийн асуудлыг аргазүйн удирдлагаар хангах, холбогдох мэдээллийн сан бүрдүүлэх
 3. Хүний эрхийг хангах хүрээнд Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенцын хэрэгжилтийг хангахад аргазүйн дэмжлэг үзүүлэх, мэдээллээр хангах

Холбоо барих: batkhishig@ncge.gov.mn, 70071120

Жендэрийн үндэсний хорооны байр 106 тоот

 

Жендэрийн дүн шинжилгээ мэдээлэл судалгааны хэлтсийн

Жендэрийн үндэсний чадавх, сургалтын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Овог нэр: Н.Оюунчимэг

Чиг үүрэг:

 1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих
 2. Жендэрийн боловсрол, сургалтын бодлогыг үндэсний хэмжээнд боловсруулж, нэвтрүүлэх, салбар, орон нутаг, байгууллагын түвшинд жендэрийн чиглэлээр ажиллах хүний нөөцийг бүрдүүлэх

чадавхжуулах

 1. Ажлын албаны хүний нөөцийг бүрдүүлэх, чадавхжуулах, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах болон сургалт хөгжлийн талаарх хөтөлбөр, арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах

Холбоо барих: oyunchimeg@ncge.gov.mn, 70071115

Жендэрийн үндэсний хорооны байр 207 тоот

 

Тогтвортой хөгжлийн бодлогын хэлтсийн

Олон улсын гэрээ конвенц, гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн

Овог нэр:

Чиг үүрэг:

 1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих
 2. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах асуудлаар олон улсын байгууллага, гадаад улстай хийх хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, холбогдох мэдээллийн сан бүрдүүлэх
 3. Монгол Улсын нэгдэн орсон Олон улсын гэрээ конвенц, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд мэргэжил, аргазүйн дэмжлэг үзүүлэх, мэдээллээр хангах

Холбоо барих: , 70071114

Жендэрийн үндэсний хорооны байр 205 тоот

 

Тогтвортой хөгжлийн бодлогын хэлтсийн

Нийгмийн түншлэл, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

Овог нэр:  Д.Чанцал

Чиг үүрэг:

 1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих
 2. Жендэрийн үндэсний хорооны гишүүд, Хорооны дэргэдэх шинжээчдийн бүлэг, эрдэмтэн судлаачдын бүлгийн үйл ажиллагааг ажлын албатай уялдуулах, мэдээллээр хангах
 3. Хүний эрх, жендэрийн тэгш байдлыг хангах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага, бизнесийн байгууллага болон ажлын албаны үйл ажиллагааг уялдуулах, мэдээллээр хангах

Холбоо барих:chantsal@ncge.gov.mn 70071114

Жендэрийн үндэсний хорооны байр 205 тоот

 

Жендэрийн дүн шинжилгээ, мэдээлэл судалгааны хэлтсийн

Олон нийтийн жендэрийн боловсрол, соён гэгээрлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

Овог нэр: М.Баянзул

Чиг үүрэг:

 1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих
 2. Олон нийтийн жендэрийн боловсролыг нэмэгдүүлэх хүрээнд олон улсын тэмдэглэлт өдөр, аян хөтөлбөрийг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулах, холбогдох төр, төрийн бус, хэвлэл мэдээллийн

болон олон улсын хөгжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах, хэрэгжилтэд хяналт тавих

 1. Жендэрийн тэгш байдлыг хангах олон нийтийн ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр Хороо, түүний ажлын албанаас гаргаж буй хэвлэлийн болон бусад контент бүтээгдэхүүний агуулга,

чанар, олон нийтэд хүргэх арга хэрэгслийг боловсронгуй болгох, хэрэгжилтэд хяналт тавих

Холбоо барих: bayanzul@ncge.gov.mn, 70071115

Жендэрийн үндэсний хорооны байр 207 тоот

 

Жендэрийн дүн шинжилгээ, мэдээлэл судалгааны хэлтсийн

Хэвлэл мэдээлэл хариуцсан ажилтан

Овог нэр: Б.Бямбасүрэн

Чиг үүрэг:

 1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих
 2. Байгууллагын цахим хуудас болон улсын тэмдэглэлт өдөр, аян хөтөлбөрийг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулах, холбогдох төр, төрийн бус, хэвлэл мэдээллийн болон олон улсын хөгжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах, хэрэгжилтийг тайлагнах
 3. Өдөр тутмын арга хэмжээ, үйл явдлын мэдээ мэдээлэл бэлтгэн зураг авалт хариуцах

Холбоо барих: byambasuren@ncge.gov.mn, 70071120

Жендэрийн үндэсний хорооны байр 106 тоот

 

Бичиг хэрэг, дотоод асуудал хариуцсан ажилтан

Овог нэр: М.Очирпүрэв

Чиг үүрэг:

 1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, эмэгтэйчүүдийн асуудал болон ЭАБХУт конвенц, хорооноос ирүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд мэргэжил, аргазүйн дэмжлэг үзүүлэх, мэдээллээр хангах, ЖЭТБХтХуульд заасан улс төрийн хүрээнд жендэрийн тэгш байдлыг хангах бодлого, үйл ажиллагаанд хяналт тавих, хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх гүйцэтгэх,
 2. Албаны даргын өдөр тутмын хөдөлмөр, зохион байгуулалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх;

Холбоо барих: Ochirpurev@ncge.gov.mn 70071116

Жендэрийн үндэсний хорооны байр 102 тоот

 

Санхүү төсөв хариуцсан ажилтан

Овог нэр: Б.Мөнгөнцэцэг

Чиг үүрэг:

Үйл ажиллагааны төсвийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийг зохих журмын дагуу хөтлөх, мэдээллийн бүрдүүлэлтийг хянах, үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын төсвийн төлөвлөгөөг зардлын зүйл, нэр төрлөөр төлөвлөн батлуулах, сар, улирал, жилийн тайлан мэдээ гаргах, удирдлага болон санхүүгийн тайлан хэрэглэгчдийг шийдвэр гаргахад үнэн зөв мэдээллээр шуурхай хангах.

Холбоо барих: Munguntsetseg@ncge.gov.mn, 70071113

Жендэрийн үндэсний хорооны байр 202 тоот

© 2024 он. Жендэрийн үндэсний хороо. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Вэб хөгжүүлэгч Mind Agency